czwartek, 07 Maj 2015
 Dziś są imieniny 
Augusta, Gizeli, Ludomiry
Znajdź nas na Facebooku!
Kaliszak.pl
Helios - Kalisz
Prognoza pogody
Kalisz
Pogoda - KaliszMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda
wybory
Wybory do Rady Osiedla MAJKÓW odbędą się 15 maja, godzina 18:30 – sala Ogniska TKKF Majków, ul. Tuwima 2. Oprócz ważnych wyborów do Sejmu RP (październik 2015) i wyborów prezydenckich (maj 2015) w maju będziemy wybierać radnych osiedlowych. Jeżeli nic się nie zmieni, radnych będziemy wybierali wg takich samych zasad jak 4 lata temu. Według obowiązujących dokumentów, Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada Osiedla Majków składa się z 15 członków wybieranych przez mieszkańców osiedla zgodnie z ordynacją wyborczą, uchwaloną przez Radę Miejską Kalisza. Obecna Rada została wybrana na okres 4-letni w maju 2011r. i będzie reprezentować mieszkańców Majkowa do maja 2015 roku. Na ten moment obowiązuje statut Rady Osiedla Majków z 2007r. Jeżeli chcesz się zaangażować i kandydować – napisz do nas redakcja@majkowkalisz.pl : Coś o sobie (wraz ze zdjęciem), co byś chciał/chciałabyś zrobić dla Osiedla Majków. Każde takie zgłoszenie może liczyć na promocję na naszych stronach. Jak i Kto może być wybrany?
 1. Wybory rady osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Głosować można tylko osobiście.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim obywatelom polskim mieszkającym na stałe na terenie osiedla (przy ustaleniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego).
 3. Nie mają prawa wyborczego mieszkańcy: pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawieni praw publicznych orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu.
 4. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu podpisują listę obecności i okazują dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Mieszkaniec nieposiadający dokumentu tożsamości może się powołać na świadectwo dwóch wiarygodnych osób, co do potwierdzenia jego tożsamości i praw wyborczych.
 5. Mieszkańcy na zebraniu wyborczym zgłaszają kandydatów na członków rady osiedla dokonując ich prezentacji. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym, spośród osób nie kandydujących do rady osiedla.
 7. W skład rady osiedla wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taka samą liczbę głosów, przeprowadza się spośród nich dodatkowe wybory.
 8. Protest przeciwko ważności wyborów rozpatruje Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wyborów nie został wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Komisja, stwierdza ważność wyborów.
Funkcje w Radzie Osiedla:
 • Przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rada Osiedla wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. Funkcji przewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Zarządu. Rada wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady w obecności co najmniej połowy składy Rady. Odwołanie przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 • Zarząd Osiedla
Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla. W skład Zarządu Osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, a zastępcę przewodniczącego i sekretarza zwykłą większością głosów również w głosowaniu tajnym.
 • Komisja Rewizyjna
Do realizacji kompetencji kontrolnych Rada powołuje w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Rewizyjną.   ***   Klika ciekawych artykułów dla kandydatów i kandydatek na radnych:

Bezpłatne
Ogłoszenia Lokalne

Ładowanie
Jestes z MAJKOWA? – reklamuj sie za darmo. Zachęcamy do umieszczenia – Loga Osiedla Majków na swojej stronie internetowej.
Niezbędnik
osiedla

Ważne linki
w Kaliszu

Urząd Miejski Kalisz Pogotowie ratunkowe Wojewódzki Szpital Zespolony Straż Pożarna Policja Straż Miejska Pogotowie Gazowe Sąd Okręgowy w Kaliszu Urząd Pracy Aquapark Kalisz